Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania, alebo sväté tajomstvo myropomazania, alebo sviatosť Zoslania Ducha Svätého (z lat. firmatio posilenie), ľudovo nazývaná birmovka, je sviatosť, počas ktorej podľa náuky katolíckej cirkvi zostupuje na adeptov prijatia Duch Svätý. Birmovanie je jednou zo siedmich sviatostí katolíckej, východných pravoslávnych, orientálnych pravoslávnych, starokatolíckych a anglikánskych cirkví.

Birmovanie je podľa náuky vyššie uvedených cirkví sviatosť ustanovená Ježišom Kristom prostredníctvom ktorej kresťan od Boha dostáva pečať daru Ducha Svätého. Birmovanie je spolu s krstom a eucharistiou jednou z iniciačných sviatosti (tzv. vstupných sviatostí). Spolu s krstom a sviatosťou svätenia birmovania podľa katolíckej náuky vtláča do vnútra človeka nezrušiteľné znamenie (charakter).

Dar Ducha Svätého Ježiš prisľúbil svojim učeníkom (Ján 14) a prvá zmienka o modlitbe za Ducha Svätého sa nachádza v Skutkoch apoštolov (8,14 – 17):

Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dozvedeli, že aj Samária prijala Božiu zvesť, vyslali ta Petra a Jána. Hneď ako ta prišli, prosili Boha, aby daroval týmto novým kresťanom Svätého Ducha, lebo dosiaľ ho ešte nik z nich neprijal, hoci boli pokrstení v mene Pána Ježiša Krista. Peter a Ján vložili teda ruky na týchto veriacich a dostali Ducha Svätého.

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa nazýva myropomazanie (grécky μύρον myron pomazanie), udeľuje sa zároveň s krstom, a to aj u malých detí. Pri vysluhovaní tejto sviatosti vo východných cirkvách sa používa sväté myro posvätené biskupom danej eparchie alebo patriarchom. Myropomazanie je prijímané ako dar Svätého Ducha so slovami „Pečať daru Svätého Ducha. Amen.“ Myropomazanie sa chápe ako dokonalé vovedenie do tajomstiev Krista. Vysluhovateľom je kňaz alebo biskup. Správne sa hneď po krste a myropomazaní udeľuje novokrstencovi aj eucharistia, a to aj v prípade malých detí.

V rímskokatolíckej cirkvi je riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania biskup. Pri krste dospelých, sa z praktických dôvodov, po schválení ordinárom, dovoľuje udeliť birmovanie aj kňazovi. Ako matéria sviatosti sa pri birmovaní používa olej – krizma. Ňou sa pomaže čelo birmovanca. Formou sviatosti sú slová: „M. Prijmi znak
daru Ducha Svätého“ Ako meno sa pritom použije birmovné meno človeka. Toto meno si človek vyberie sám a mal by si ho vybrať podľa vzoru nejakého svätca. Následne vysluhovateľ hovorí „Pokoj s tebou“ a birmovanec odpovedá „I s duchom tvojim“. Počas toho vysluhovateľ slabo udrie birmovanca po líci, čo symbolizuje, že birmovaný kresťan má byť ochotný za svoju vieru znášať útrapy, ba aj mučenícku smrť. Počas tohto obradu birmovanca drží za plece birmovný rodič.

Podobným obradom v protestantizme je konfirmácia. Tak ako pre katolícku cirkev, tak aj pre pravoslávie je dôležité, aby birmovanie udeľoval človek vysvätený biskupom s apoštolskou postupnosťou. Katolícka cirkev
preto neuznáva konfirmácie udelené v protestantských cirkvách.

 

 

Vedomosti potrebné na skúšku pred prijatím sviatosti birmovania:

Prikázania
Vo všeobecnosti:
Božie prikázania, Cirkevné prikázania, význam prikázaní,…
Prikázania a slobodná vôľa.
 
Svedomie
Čo je svedomie? Praktický úsudok o mravnej povahe ľudského skutku. Svätyňa človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.
Aká je jeho úloha? Vedie človeka k poznaniu čo je dobré a čo zlé.
 
1. Božie prikázanie.
Obsah prikázania – čo prikazuje a čo zakazuje? Uznať jedného a pravého a len jemu preukazovať pravú úctu.
Hriechy proti tomuto prikázaniu :
fanatizmus –Zaslepená a nerozumná horlivosť za to čo je sväté, spojená s nenávisťou voči inovercom.
povera –  Pripisovanie nadprirodzených síl prírodným veciam.
modloslužba – Falošný náboženský kult, ktorým ľudia namiesto Boha uctievajú stvorené veci (mesiac, zvieratá,…) a výtvory ľudských rúk (modly – napr. sošky).
veštenie – Snaha človeka poznať tajomné veci, nepoznateľne prirodzeným spôsobom.
čarovanie – Snaha dosiahnuť vonkajší účinok nedosiahnuteľný prirodzeným spôsobom.
svätokrádež – Nedôstojné zaobchádzanie zo svätou vecou, napr. prijatie sviatosti v ťažkom hriechu.
svätokupectvo – Snaha kúpiť svätú vec, napr. kúpiť si vyslúženie sviatosti – hriech kňaza aj veriaceho, ktorý kupuje.  
 
2. Božie prikázanie.
Obsah prikázania – čo prikazuje a čo zakazuje? Zbytočne a bez úcty vyslovovať Božie meno.
Hriechy proti tomuto prikázaniu:
neúctivé a zbytočné  vyslovovanie Božieho mena –
bohorúhanie – Snaha zneuctiť Boha, jeho česť a meno.
zlorečenie – Zvolávanie zla na iného človeka za použitia Božieho mena.
sľub – Prisľúbenie Bohu nejakého dobra, ktoré človek inak nie je povinný urobiť.
prísaha – Brať Boha za svedka pravdivosti alebo záväznosti svojich slov.  
 
3. Božie prikázanie.
Obsah prikázania – čo prikazuje a čo zakazuje? Jeden deň v týždni má človek prestať pracovať a nechať aj iných, aby si oddýchli.
Hriechy proti tomuto prikázaniu:
neúčasť na svätej omši –
nekonať práce –
 
4. Božie prikázanie.
Obsah prikázania – čo prikazuje a čo zakazuje?
–  Úctu a poslušnosť voči svojim rodičom a všetkým, ktorých Boh obdaril svojou autoritou pre naše dobro.
–  Povinnosti rodičov a všetkých, ktorí majú zodpovednosť za iných a k nej prislúchajúcu moc.
Rozmery tohto prikázania:
– vzťah deti voči rodičom,
– vzťah rodičov voči deťom,
– vzťah podriadený voči nadriadenému, (štát, cirkev)
 
5. Božie prikázanie.
Obsah prikázania – čo prikazuje a čo zakazuje? Vážiť si a chrániť ľudský život od jeho počatia až po prirodzenú smrť.
Hriechy proti tomuto prikázaniu:
vražda – Násilne vyhasenie ľudského života nevinného človeka iným človekom.
samovražda – Je hriechom preto že človek úmyselne smeruje ku skončeniu vlastného života a tým si privlastňuje právo nad životom a smrťou, ktoré patrí výlučne Bohu.
škodenie si na zdraví – alkohol, drogy, fajčenie, nesprávne oblečenie, nedodržiavanie bezpečnostných predpisov, …
potrat (interupcia) – Úmyselný zákrok, ktorým sa ničí ľudský plod priamo v tele matky.   
eutanázia – Ukončenie života trpiaceho alebo starého človeka.
vojna –  
                            
6.a 9. Božie prikázanie.
Obsah prikázaní – čo prikazujú a čo zakazujú? Žiadajú chrániť ľudskú dôstojnosť. Zakazujú oddeľovať sexualitu človeka od pravej lásky a zneužívať ju na ukojenie svojej žiadostivosti.
Čo je zameraním a naplnením sexuality? Odovzdávanie života a vytvorenie jednoty medzi mužom a ženou v manželstve.
Hriechy proti týmto prikázaniam:
nečisté myšlienky –
onánia – Umelé dráždenie pohlavných orgánov s cieľom vyvolať pohlavnú rozkoš pre ňu samu.
smilstvo – Telesné spojenie slobodného muža so slobodnou ženou.
cudzoložstvo – Manželská nevera – telesné spojenie, pri ktorom aspoň jedna stránka žije v manželstve.
prostitúcia – Poskytovanie pohlavného styku za peniaze alebo iné (materiálne) výhody.
pornografia – Skutočné alebo predstierané pohlavné úkony oddelené od intimity partnerov, aby sa zámerne ukazovali iným osobám, často za účelom zisku.
znásilnenie – Sexuálna akcia proti vôli jednej stránky.
 
7. a 10. Božie prikázanie.
Obsah prikázaní – čo prikazujú a čo zakazujú? Požadujú nepoškodzovať materiálne dobrá iného človeka.
Hriechy proti týmto prikázaniam:
krádež – Odcudzenie veci vlastníkovi, ktorý s tým odôvodnene nesúhlasí.
lúpež – Odcudzenie veci prítomnému vlastníkovi, spojené s použitím násilia alebo jeho hrozby.
vykorisťovanie – Keď zamestnávateľ odoprie zamestnancovi vyplatenie zaslúženej mzdy (celú alebo v zaslúženej výške) za vykonanú prácu.
ničenie spoločného a cudzieho majetku –
hazardné hry – Zbavujú človeka dobier potrebných pre neho alebo pre jeho blížnych.
 
8. Božie prikázanie.                        
Obsah prikázania –  čo zakazuje? Zakazuje hovoriť nepravdu alebo pravdu prekrúcať.
Hriechy proti tomuto prikázaniu:
klamanie – Výrok vyslovený s úmyslom nehovoriť pravdu.
(omyl – Výrok proti pravde, z dôvodu nevedomosti. – nie je hriechom)
hriechy proti dobrej povesti:
ohováranie – Bezdôvodné rozprávanie o chybách iných, ktoré sú skutočné alebo ich ohovárajúci považuje za skutočné.
osočovanie: Vymýšľanie alebo zveličovanie chýb blížneho.
nespravodlivé posudzovanie – Úsudok mysle o hriechu blížneho bez dostatočných dôkazov.  
 
 Môj vzťah k Bohu:
–  životopis birmovného patróna
Modlitby a iné:
 
Katolícky pozdrav
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Naveky. Amen
 
Znamenie Kríža (prežehnanie sa)
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
 
Modlitba Pána
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
 
Anjelské pozdravenie
Zdravas´, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. Amen.
 
Chvála Najsvätejšej Trojice
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen
 
Anjel Pána
Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého.
–  Zdravas´ Mária…
Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
–   Zdravas´ Mária…
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
–   Zdravas´ Mária…
 
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
 
Modlime sa. Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Vo Veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme:
 
Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
zmŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.
 
Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán skutočne zmŕtvych vstal, aleluja.
 
Modlime sa. Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
Apoštolské vyznanie viery
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
 
Hlavné prikázanie
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a celej svojej mysle. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
 
Desatoro Božích prikázaní
Prvé tri prikázania upravujú náš vzťah k Bohu (prvá tabuľa Božieho zákona):
1.      Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
2.      Nevezmeš meno Božie nadarmo.
3.      Spomni, aby si deň sviatočný svätil.
Ďalšie prikázania upravujú náš vzťah k ľuďom (druhá tabuľa Božieho zákona):
4.      Cti otca svojho i matku svoju.
5.      Nezabiješ.
6.      Nezosmilníš.
7.      Nepokradneš.
8.      Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
9.      Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
10.    Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.
 
Pätoro cirkevných prikázaní
1.      V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.
2.      Zachovávať prikázané dni pokánia.
3.      Aspoň raz do roka sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4.      Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5.      Podporovať cirkevné ustanovizne.
 
Sedem sviatostí
1.      Krst
2.      Birmovanie
3.      Sviatosť Oltárna
4.      Sviatosť zmierenia
5.      Sviatosť pomazania chorých
6.      Sviatosť posvätenia kňazstva
7.      Sviatosť manželstva
 
Šesť hlavných právd
1.      Boh je len jeden.
2.      V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3.      Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4.      Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
5.      Duša človeka je nesmrteľná.
6.      Milosť Božia je na spásu potrebná.
 
Sedem hlavných hriechov
1.      Pýcha
2.      Lakomstvo
3.      Smilstvo
4.      Závisť
5.      Obžerstvo
6.      Hnev
7.      Lenivosť
 
Hriechy proti Duchu Svätému
1.      Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo
2.      Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si
3.      Odporovať poznanej zjavenej pravde
4.      Závidieť blížnemu Božiu milosť
5.      Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu
6.      Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti
 
Deväť cudzích hriechov
1.      Dávať iným radu na hriech
2.      Povzbudzovať iných na hriech
3.      Iným kázať zhrešiť
4.      Súhlasiť s hriechom iných
5.      Pomáhať pri hriechu iných
6.      Mlčať pri hriechu iných
7.      Zastávať hriechy iných
8.      Netrestať hriechy iných
9.      Chváliť hriechy iných
 
Do neba volajúce hriechy
Sú to hriechy, ktoré samo Písmo takto označuje, ako hriechy, ktoré volajú po spravodlivom treste.
1.      Úmyselná vražda.
2.      Sužovanie chudobných, vdov a sirôt.
3.      Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.
 
Tri Božské čnosti
1.      Viera
2.      Nádej
3.      Láska
 
Kardinálne čnosti
1.      Rozvážnosť – lat.prudentia
2.      Spravodlivosť – lat. iustitia
3.      Sila (mravná) – lat. fortitudo
4.      Miernosť – lat. temperantia
 
Evanjeliové rady
1.      Chudoba
2.      Čistota
3.      Poslušnosť
 
Sedem darov Ducha Svätého
1.      Dar múdrosti
2.      Dar rozumu
3.      Dar rady
4.      Dar sily
5.      Dar poznania
6.      Dar nábožnosti
7.      Dar bázne voči Bohu
 
Deväť prikázaných sviatkov
1.      Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. (1.1.)
2.      Zjavenie Pána. (6.1.)
3.      Nanebovstúpenie Pána. (40 dní po Veľkej noci)
4.      Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
5.      Svätého Petra a Pavla, apoštolov. (29.6.)
6.      Nanebovzatie Panny Márie. (15.8.)
7.      Všetkých svätých (1.11.)
8.      Nepoškvrnené počatie Panny Márie. (8.12.)
9.      Narodenie Pána Ježiša. (25.12.)
 
 

Svätý Jozef,
patrón našej farnosti,
oroduj za nás!